Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Arhitektura i građevinarstvo


Cilj nastavnog predmeta

Cilj nastavnog predmeta

Sticanje osnovnih znanja sa područja građevinarstva, urbanizma i arhitekture, prostornog razmeštaja i investicione izgradnje.

Osnovni podaci o predmetu

Osnovni podaci o predmetu

Profesor: doc. dr Ivan Tasić

Sadržaj predavanja

Program predavanja:

Urbanizam. Uloga i zadaci urbanizma. Istorija urbanizma. Urbane koncentracije – urbanizacija. Urbanistički planovi, ekonološka dimenzija planiranja, projektovanja i izgradnje. Osnovne prostorne organizacije grada. Principi lokacije i organizacije industrijskih kompleksa. Planiranje i uređenje prostora – zakonodavna osnova. Osnove sistematskog inženjerstva u građevinarstvu. Industrijalizacija gradnje, primena računara u savremenom planiranju prostora i organizovanju informacija.

Primena matematičkih modela u procesu planiranja i programiranja gradskih funkcija. Tehnički propisi u građevinarstvu. Osnovni propisi o projektovanju i građenju investicionih objekata. Budućnost gradova.

Arhitektura. Uloga i  zadaci. Sadržaj arhitektonske delatnosti. Istorijski razvoj stilova i uslovi nastanka. Funkcionalna i estetska karakteristika objekta.

Građevinski objekti. Građevinski objekti niskogradnje. Komunalni objekti. Građevinski objekti visokogradnje.

Građevinski materijali, karakteristike materijala za građenje. Vezivna i spojna sredstva i drugi materijali.

Građevinske konstrukcije. Osnovna funkcija i elementi. Vrste konstrukcije. Temelji, zidovi, nadvodi, serklaži, ploče, likovi i dr. Međusprane konstrukcije i krovovi. Pregradni zidovi i stepeništa.

Instalacije u objektima i oprema, sanitarni pribor i uređaji, vodovod i kanalizacija. Grejanje i provetravanje. Elektro i gromobranske instalacije. Oprema i uređaji u objektima.

Sadržaj vežbi

Vežbe:

Vežbe su auditorne i praktične. Na auditornom delu razrađuju se primeri iz prakse, a na praktičnom delu grafički se obrađuju pojedina predavanja vezana za elemente projektovanja.

Obaveze studenata/Polaganje ispita

Ispit se polaže usmeno.

Literatura

Literatura:

Verzija za štampu

Verzija za štampu:

Sticanje osnovnih znanja sa područja građevinarstva, urbanizma i arhitekture, prostornog razmeštaja i investicione izgradnje.

Urbanizam. Uloga i zadaci urbanizma. Istorija urbanizma. Urbane koncentracije – urbanizacija. Urbanistički planovi, ekonološka dimenzija planiranja, projektovanja i izgradnje. Osnovne prostorne organizacije grada. Principi lokacije i organizacije industrijskih kompleksa. Planiranje i uređenje prostora – zakonodavna osnova. Osnove sistematskog inženjerstva u građevinarstvu. Industrijalizacija gradnje, primena računara u savremenom planiranju prostora i organizovanju informacija.

Primena matematičkih modela u procesu planiranja i programiranja gradskih funkcija. Tehnički propisi u građevinarstvu. Osnovni propisi o projektovanju i građenju investicionih objekata. Budućnost gradova.

Arhitektura. Uloga i  zadaci. Sadržaj arhitektonske delatnosti. Istorijski razvoj stilova i uslovi nastanka. Funkcionalna i estetska karakteristika objekta.

Građevinski objekti. Građevinski objekti niskogradnje. Komunalni objekti. Građevinski objekti visokogradnje.

Građevinski materijali, karakteristike materijala za građenje. Vezivna i spojna sredstva i drugi materijali.

Građevinske konstrukcije. Osnovna funkcija i elementi. Vrste konstrukcije. Temelji, zidovi, nadvodi, serklaži, ploče, likovi i dr. Međusprane konstrukcije i krovovi. Pregradni zidovi i stepeništa.

Instalacije u objektima i oprema, sanitarni pribor i uređaji, vodovod i kanalizacija. Grejanje i provetravanje. Elektro i gromobranske instalacije. Oprema i uređaji u objektima.