Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Finansijski menadžment


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Organizacija plaćanja, akcionarski kapital, kratkoročne hartije od vrednosti, devizni sistem, platni promet sa inostranstvom, osnovni elementi finansijskog planiranja, vrste finansijskih planova, planiranje prihoda, planiranje rashoda, planiranje novčanih tokova,   pojam i vrsta finansijke kontrole, upravljanje novčanim sredstvima, upravljanje potraživanjima, upravljanje zalihama, finasijska analiza.

 

Praktična nastava 

Praktična nastava je  komplementarna predavanjima.