Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mehanika fluida


30
ЈАН
2015

Obrazovni cilj

Mehanika fluida ima za cilj da studentima da osnovna teorijska i primenjena znanja o strujanju fluida. Definišu se osnovni pojmovi i osobine fluida. Razmatraju se statika i kinematika fluida i dinamika neviskoznog fluida sa posebnim osvrtom na ravanska i osnosimetrična strujanja sa primenama. Date su teorijske osnove dinamike viskoznog fluida, dinamike stišljivih strujanja i inženjerske hidraulike. Student se upoznaje sa osnovnim eksperimentalnim metodama i uređajima, kao i sa osnovnim metodama proračunske dinamike fluida  (Computational Fluid Dynamics). Nakon položenog kursa, pored stečenog znanja neophodnog za dalje praćenje stručnih predmeta usmerenja, student je osposobljen za obavljanje inženjerskih proračuna i merenja iz oblasti primenjene mehanike fluida.