Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Meko računarstvo


Obaveze studenata

Predispitne obavezePoena
aktivnost na predavanju10
aktivnost na vežbama10
kolokvijum 130
kolokvijum 220
Ispit30
 
Ocena  znanja 
(maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezePoena
aktivnost na predavanju10
aktivnost na vežbama10
kolokvijum30
seminarski rad20
Ispit30