Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Meko računarstvo


Oblasti i teme

Teorijska nastava 

Teorija rasplinutih (fuzzy) skupova. Nepreciznost, postepenost, subjektivnost. Odnos prema klasičnoj logici i verovatnoći. Operacije na rasplinutim skupovima. Lingvističke (fazi) promenljive. Lingvistički modifikatori. Fazi brojevi. Logičke mere (norme i konorme). Rasplinute relacije. Rasplinuta logika, metode fazi zaključivanja. Fazi upravljanje. Izrada fazi kontrolera. Primeri primene rasplinute logike u bazama podataka, odlučivanju, inženjerstvu i medicini. Neuronske mreže - model prirodnog i veštačkog neurona. Vrste veštačkih neuronskih mreža (VNM). Obučavanje VNM. Fazi neuron. Primeri primene. Hibridni (fazi - neuro) sistemi. Probabilističko i evoluciono računarstvo. 

Praktična nastava 

Izrada postavljenih primera i zadataka. Korišćenje MATLAB-a i modela VNM. 
Kroz izradu seminarskog rada studenti treba da apliciraju teorijsko znanje na konkretan praktičan problem.