Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metodologija razvoja softvera


26
МАР
2020

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Odbranjeni seminarski rad je predispitna obaveza. Bez odbranjenog seminarskog rada student ne može izaći na ispit. 

Seminarski rad se radi u timu od 6 članova po vlastitom izboru. Unutar jednog tima potrebno je odrediti sledeće pozicije:

1 član tima je team leader(deli uloge ostatku tima, prati izradu seminarskog rada od nacrta do pripreme prezentacije i same odbrane),

2 člana su zadužena za izradu dijagrama,

1 član je zadužen za izradu dokumentacije,

2 člaa su zadužena za pripremu powerpoint prezentacije i odbrane seminarskog rada(pod ovim se podrazumeva da spreme teorijski deo gradiva koje je obrađeno na vežbama kao i da su upoznati sa dijagramima koji su urađeni).

Seminarsi rad mora da sadrži 4 podsistema unutar glavnog sistema, koji su direktno povezani sa glavnim a mogu biti povezani i međusobno. Primer ovoga bi bio spa centar gde bi za podsisteme imali saunu, teretanu, bazen, salon lepote za žene itd.

Veoma bitno je napomenuti da svi članovi jednog tima dobijaju istu ocenu, što znači da svi članovi moraju da odrade svoj deo posla na odgovarajući način kako bi tim dobio visoku ocenu.

Tim i temu seminarkog rada je potrebno prijaviti predmetnom asistenu putem maila zajedno sa članovima tima koji će učestvovati u izradi istog, najkasnije do 15.04.2020.

Seminarski treba putem Vašeg maila poslati predmetnom asistentu na pregled u predviđenom roku. Za slanje seminarskih radova koristite neki od sledećih servisa kako bi se izbeglo preopterećivanje e-mail inbox-a.

OneDrive
Dropbox
GoogleDrive

Informacije o predviđenim rokovima za slanje i odbranu seminarskog rada mogu se pogledati na stranici Aktuelno / Obaveštenja. Ukoliko seminarski rad ne zadovoljava izloženu specifikaciju, isti će biti vraćen studentu sa smernicama za doradu / korekciju rada.

Struktura seminarskog rada je sledeća:

Naslovna strana
    1. Sadržaj
    2. Predmetni cilj
    3. Uvod    
    4. Power Designer i Objektno orjentisana metodologija
    5. Opis sistema koji se modeluje
         5.1. Dijagram slučajeva korišćenja
         5.2. Dijagram aktivnosti
         5.3. Dijagram stanja
         5.4  Dijagram sekvenci
         5.5. Dijagram klasa
         5.6. Dijagram objekata
         5.7. Konceptualni model podatka
         5.8. Logičkli model podatka
         5.9. Fizički model podatka
    6. Zaključak
    7. Literatura

Smernice kojih se treba držati tokom izrade seminarskog rada:

1. Poglavlje predmetni cilj treba da se nalazi pre uvoda i treba da predstavi šta je svrha predmeta Metodologija rzvoja softvera, koje teme pokriva spomenuti predmet, kakva znanja stiče student na tom predmetu i drugo. Navedeno se može preizeti iz Akreditacije studijskog programa Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo, predmet Metodologija razvoja softvera, ili direktno na stranici Cilj predmeta.

Tekst poglavlja predmetni cilj treba da zvuči otprilike ovako (3 paragrafa ) :
     Predmetni cilj predmeta Metodologija razvoja softvera je sticanje znanja o osnovnim konceptima.....
     Na predavanjima student se upoznaje sa metodologijama razvoja softvera, istorijskim razvojem ....
     Na vežbama student savladava koncepte metodologije razvoja softvera....

2. Seminarski rad treba formatirati sledeći uputstvo za formatiranje seminarskog rada koji se preuzima sa sledećeg linka

3. Svako poglavlje i podpoglavlje potrebno je adekvatno numerisati. Noseća poglavlja npr 1. 2. 3.... trebaju da počinju na vrhu na zasebnih stranica (Insert - > Page Break). Podpoglavlja, npr 1.1, 1.2 itd mogu i trebaju da počinju na istim stranicama.

4. Reference treba numerisati i navesti u formatu: [broj] Lista Autora, "Naziv knjige", Izdavač, Godina. Ukoliko se u seminarskom radu koristi literatura sa određenih internet lokacija, Literaturu treba podeliti u Knjige i Internet adrese. Linkove takođe treba numerisati, ali kontinualno, da se nastavljaju na numeraciju knjiga, kako reference unutar rada ne bi vodile na 2 različita resursa. Kada se koriste internet adrese bitno je navesti kompletnu putanju do resursa.

5. Seminarski rad se piše deklarativnim stilom, u trećem licu jednine, kao da se piše tehnički udžbenik. Nema obraćanja čitaocu, odnosno konstrukcije kao što su: "kliknite", "preuzmite", "možete videti" itd, zamenjuju se "klikom na", "potrebno je preuzeti / preuzima se", "prikazano je" itd.

6. Seminarski rad otkucati fontom Times New Roman, veličine 12pt za tekst, za naslove font veličine 14pt bold. Paragrafi trebaju da imaju justified poravnanje, jednostruki razmak između linija teksta (Line Spacing : Single), dok je razmak između paragrafa 10pt.

7. Svaku sliku, primer koda i listing treba adekvatno numerisati i navesti šta isti predstavlja. Npr:

Slika broj 1. Use Case Diagram ....

8. Sadržaj je potrebno generisati upotrebom Heading stilova, a ne kucati, odnosno References-> Insert - > Table of Contents

9. U seminarskom radu nije dozvoljeno koristiti Wikipedia linkove.

10. Ukoliko u seminarskom radu postoje nabrajanja, potrebno je koristiti odrovarajuće stilove : Buleted ili Numbered

11. Poglavlje Literatura treba da sadrži adekvatno numerisan svaki link i knjigu koja je korišćena tokom izrade seminarskog rada. Pogledati stavku 4. Korišćenu Literaturu je potrebno citirati u tekstu seminarskog rada tako što se pored preuzetog teksta (na kraju rečenice / paragrafa) u uglastim zagradama navede broj reference, npr [1].