Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mobilne tehnologije i programiranje


Sadržaj predmeta

Obrazovni cilj:

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja i veština iz oblasti računarskog softvera i Interneta, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte. Upoznavanje sa osnovama programiranja na mobilnim uređajima i osposobljavanje studenata da projektuju, kreiraju i održavaju aplikacije namenjene mobilnim platformama, sa posebnim akcentom na Android platformu u Android Studio razvojnom okruženju upotrebom programskog jezika JAVA. Predmet uvodi studente u programiranje mobilnih uređaja smart telefona i tableta.

Ishodi obrazovanja:

Studenti će po završetku kursa ovladati znanjima i veštinama koje će im omogućiti da na efikasan način koriste Android platformu za razvoj aplikacija za mobile uređaje. U okviru predmeta će biti obrađena teorija programiranja aplikacija za mobilne platforme, ali i konkretno programiranje za uređaje. Studenti će biti upoznati sa Android okruženjem za razvoj softvera (Android SDK), sa specifičnostima, prednostima i ograničenjima koja sa sobom nosi razvoj aplikacija za mobilne uređaje. Kao rezultat rada na predmetu student je osposobljen da kreira mobilne aplikacije u Android Studio razvojnom okruženju upotrebom programskog jezika JAVA. Navedene aplikacije će se izvršavati u emulatorima, kao i na najsavremenijim mobilnim uređajima, mobilnim telefonima i tabletima na Android platformama.

Sadržaj/struktura predmeta:

Predmet će pokriti sledeće oblasti: Uloga mobilnih uređaja u informacionoj tehnologiji, Prednosti i mane različitih vrsta mobilnih uređaja, Upoznavanje sa specifičnostima razvoja softverskih proizvoda za mobilne uređaje. Rad sa osnovnim grafičkim komponentama, rad sa grafikom, animacije, rad sa ekranom na dodir, rad sa promenom ekrana sa uspravnog na položeni položaj, rad sa notifikacijama, snimanje i učitavanje podataka u memoriju mobilnog uređaja, rad sa web sadržajem, web servisima i bazama podataka. Specifičnosti Android platforme, JAVA za Android, Razvoj prikaza, Rad sa podacima, Korišćenje i pretraživanje provajdera sadržaja, Budućnost Android aplikacija.
 

Metode izvođenja nastave:

Verbalno-tekstualna, ilustrativno-demonstrativna, laboratorijsko-eksperimentalna. Izlaganje, dijalog, razgovor, grafički prikazi, zadaci, demonstracije softvera, izrada softvera na računaru.