Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mobilne tehnologije i programiranje


Uputstvo za izradu seminarskog rada

Seminarski treba putem Vašeg maila poslati predmetnom asistentu na pregled u predviđenom roku.

Mejlom slati samo dokumentaciju dok se na odbrani donosi aplikacija i odštampan rad.

Informacije o predviđenim rokovima za slanje i odbranu seminarskog rada mogu se pogledati na stranici Aktuelno / Obaveštenja. Ukoliko seminarski rad ne zadovoljava izloženu specifikaciju, isti će biti vraćen studentu sa smernicama za doradu / korekciju rada.

Verzija Android Studio-a koji se koristi za izradu seminarskog rada je 3.5.3.

Softverske funkcije - Login / Register, upis, ispis, izmena, brisanje i filter, search.

Baza podataka - Firebase, Firestore,

Struktura seminarskog rada je sledeća:

Naslovna strana
    1. Sadržaj
    2. Predmetni cilj
    3. Uvod
    4. Seminarski rad podeljen u poglavlja i podpoglavlja:

  • O korišćenim tehnologijama
  • Baze podataka
  • Flutter
  • Dart
  • Android aplikacija
    5. Zaključak
        Literatura
    6. Izvori preuzetih ilustracija

Smernice kojih se treba držati tokom izrade seminarskog rada:

1. Poglavlje predmetni cilj treba da se nalazi pre uvoda i treba da predstavi šta je svrha predmeta Mobilne tehnologije i programiranje, koje teme pokriva spomenuti predmet, kakva znanja stiče student na tom predmetu i drugo. Navedeno se može preuzeti iz akreditacije studijskog programa Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo ili Menadžment informacionih tehnologija, predmet Mobilne tehnologije i programiranje, ili direktno na stranici Sadržaj predmeta.

Tekst poglavlja predmetni cilj treba da zvuči otprilike ovako (3 paragrafa ) :
     Predmetni cilj predmeta Mobilne tehnologije i programiranje je sticanje znanja o osnovnim konceptima.....
     Na predavanjima student se upoznaje sa osnovnim konceptima, mobilnih tehnologija i aplikacija, istorijskim razvojem ....
     Na vežbama student savladava koncepte mobilnih aplikacija....

2. Seminarski rad treba formatirati sledeći uputstvo za formatiranje seminarskog rada koji se preuzima sa sledećeg linka. Pored rasporeda grbova i forme naslovne stranice obratiti pažnju da veličina papira bude A4, dok margine trebaju da budu 3.5cm leva i 2.5cm sve ostale.

3. Svako poglavlje i podpoglavlje potrebno je adekvatno numerisati. Noseća poglavlja npr 1. 2. 3.... trebaju da počinju na vrhu zasebnih stranica (Insert - > Page Break). Podpoglavlja, npr 1.1, 1.2 itd mogu i trebaju da počinju na istim stranicama.

4. Reference treba numerisati i navesti u formatu: [broj] Lista Autora, "Naziv knjige", Izdavač, Godina. Linkove takođe treba numerisati, ali kontinualno, da se nastavljaju na numeraciju knjiga, kako reference unutar rada ne bi vodile na 2 različita resursa. Kada se koriste internet adrese bitno je navesti kompletnu putanju do resursa.

5. Seminarski rad se piše deklarativnim stilom, u trećem licu jednine, kao da se piše tehnički udžbenik. Nema obraćanja čitaocu, odnosno konstrukcije kao što su: "kliknite", "preuzmite", "možete videti" itd, zamenjuju se "klikom na", "potrebno je preuzeti / preuzima se", "prikazano je" itd.

6. Seminarski rad otkucati fontom Times New Roman, veličine 12pt za tekst, za naslove font veličine 14pt bold. Paragrafi trebaju da imaju justified poravnanje, jednostruki razmak između linija teksta (Line Spacing : Single), dok je razmak između paragrafa 10pt.

7. Svaku sliku, primer koda i listing treba adekvatno numerisati i navesti šta isti predstavlja i veličina fonta svakog naziva treba postaviti na 10. Npr:

Slika 1. Arhitektura Android operativnog sistema

Listing 1 - Primer koda

Primer 1. Primer AsyncTask klase

8. Sadržaj je potrebno generisati upotrebom Heading stilova, a ne kucati, odnosno References-> Insert - > Table of Contents.

9. U seminarskom radu nije dozvoljeno koristiti Wikipedia linkove.

10. Ukoliko u seminarskom radu postoje nabrajanja, potrebno je koristiti odgovarajuće stilove: Bulleted ili Numbered.

11. Poglavlje Literatura treba da sadrži adekvatno numerisan svaki link i knjigu koja je korišćena tokom izrade seminarskog rada. Pogledati stavku 4. Korišćenu Literaturu je potrebno citirati u tekstu seminarskog rada tako što se pored preuzetog teksta (na kraju rečenice / paragrafa) u uglastim zagradama navede broj reference, npr [1].

12. Za svaku sliku u seminarskom radu potrebno je navesti i poreklo iste u dodatnom poglavlju na kraju rada koje će biti numerisano.  Potrebno je formatirati tabelu koja ima 2 kolone, u levoj koloni Slika #. u desnoj koloni putanja do slike. Tabelu i poglavlje nazvati Izvori preuzetih ilustracija.