Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Proizvodne tehnologije


Ispitna pitanja

 

 1. Korelacija stanja sistema, strukture i svojstva materijala
 2. Fazni dijagrami kao osnva za izbor temperatutnih oblasti za obradu metala
 3. Dijagrami zavisnosti mehaničkih svojstava od hemijskog sastava i parametara obrade
 4. Priprema šarže i dobijanje rastopa metala i legura
 5. Proizvodnja sirovog gvožđa u visokoj peći
 6. Proizvodnja čelika u konvertoru
 7. Kontinuirano i polukontinuirano livenje rastopa
 8. Dobijanje rastopa legura na osnovi aluminijuma
 9. Deformacija: definicija, vrste i osnovne karakteristike
 10. Naponi: definicija, vrste i osnovne karakteristike
 11. Uslovi nastanka plastične deformacije pri: jednosnom,         dvoosnom i  troosnom naponskom stanju
 12. Odnos granice tečenja i naprezanja tečenja (kf)
 13. Odnos brzine deformacije i brzine deformisanja
 14. Parametri deformacije
 15. Parametri obradivosti
 16. Tehnologija deformacionog ojačavanja
 17. Tehnologija taložnog ojačavanja
 18. Tehnologija disperznog ojačavanja
 19. Tehnologija ojačavanja termomehaničkom obradom.
 20. Tehnologija ojačavanja mehaničko - termičkom obradom
 21. Tehnologija ojačavanja hemijsko termičkom obradom:         cementacija, nitriranje,  difuziona metalizacija
 22. Tehnologija termičke obrade čelika:  kaljenje, normalizacija,    homogenizacija,  meko žarenje,  rekristalizacija,otpuštanje
 23. Valjanje: definicija, vrste i parametri termomehaničke obrade
 24. Presovanje ekstrudiranjem: definicija, vrste i parametri
 25. Izvlačenje: definicija, vrste i parametri termomehaničke obrade
 26. Kovanje: definicija, vrste i parametri termomehaničke obrade
 27. Duboko izvlačenje i oblikovanje u presama razvlačenjem: definicija, vrste i parametri obrade
 28. Mašine i alati za obradu metala deformacijom: vrste i osnovne karakteristike
 29. Integralni tehnološki proces dobijanja čeličnih limova i traka
 30. Integralni tehnološki proces dobijanja ekstrudiranih AlMgSi proizvoda

  

Zrenjanin, 22.03.2012.                 Prof. dr Slobodan Stojadinović