Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softverska rešenja za finansije i menadžment


Оцењивање знања


Предиспитне обавезе

Колоквијум 1: 30 бодова

Колоквијум 2: 30 бодова

Завршни испит

Усмени део испита: 40 бодова (усмени одговори на 3 питања)