Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Stručna praksa


31
ОКТ
2018

Uputstvo za polaganje ispita

 

Стручна пракса се пријављује у студентској служби преко папирне пријаве. Предају докумената за стручну праксу можете извршити само лично - на дан испита.

При томе садржај документације је следећи:

1) Споразум (налази се на сајту Факултета) потписан и печатиран од стране фирме и факултета и заведен код секретатице декана на Факултету.

2) Потврда о обављеној пракси (налази се на сајту Факултета) потписана и печатирана од стране фирме.

3) Одштампан Дневник стручне праксе, 6-10 страница у форми семинарског рада, где се по данима наводи које су актвивности вршене у току праксе.

Преузимање: Споразум и Потврда