Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Zaštita i dekontaminacija zemljišta


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:Zemljište kao deo životne sredine. Zakonska regulativa. Definicija i osnovne karakteristike zemljišta. Izvori zagađujućih komponenata zemljišta, uslovi nastajanja, i vrste. Rasprostiranje zagađujućih materija u zemljištu. Prisustvo zagađenja zemljišta u lancu ishrane. Degradacija zemljišta. Monitoring (agrohemijska kontrola plodnosti zemljišta i sadržaja zagađujućih materija). Zaštita zemljišta. Pregled tehnika i tehnologija za dekontaminaciju i remedijaciju zemljišta.

Praktična nastava: Laboratorijske analize indikatora plodnosti i zagađenja zemljišta ( npr. pH, Na, K, P, humus, Fe). Seminarski radovi o primeni metoda za kontrolu zagađenja i zaštitu zemljišta.