Procesni-menadzment/Sadrzaj-predmeta/1/Sadrzaj-predmeta

Садржај предмета

26. 09. 2023.

Теоријска настава

Општи концепт процесног менаџмента. Значај управљања процесним и енергетским токовима. Утицајни фактори – процесни параметри, на енергетску потрошњу у индустрији. Мерење процесних параметара. Планирање и организација процеса у циљу рационализације и енергетске потрошње. Израда биланса процеса и управљање енергетском потрошњом. Рационализација потрошње енергије у индустрији. Планирање и реализација процесних пројеката. Оптимално коришћење - ангажовање ресурса пројекта. Инвестиције у процесној техници: инвестициони програми, финансирање инвестиција, управљање инвестицијама у процесној техници.

Практична настава

Стручне посете студената, производним предузећима – фабрикама и упознавање са технолошким процесима, машинама и мерном опремом, прегледом техничке документације и увидом у стање у фабрици.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43