Општа служба Факултета обавља кадровске и помоћно - техничке послове и то:

  • благовремено расписивање конкурса за избор у звање наставника и сарадника и спроводи поступак избора,
  • води евиденцију запослених наставника и сарадника и других запослених на Факултету,
  • води евиденцију о организацији рада помоцно-техничког особља
  • остали општи и персонални послови који прате рад особља
  • административно -правни послови. 


Референт за опште и персоналне послове: Стојак Ленуца
Референт за правне послове: Тодоров Марко

Кабинет Опште службе: канцеларија број 3.

Телефон: 023/550-501