Документи

Пословник о раду Студентског парламента 

Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент 

Одлука о именовњу председника, потпредседника и секретара Студентског парламента 

Одлука о именовању чланова НН већа из реда студената 

Одлука о именовању чланова Савета из реда студената 

Одлука о именовању Студента продекана Техничког факултета 

Одлука о именовању чланова Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију из реда студената 

ШВ-20 образац

Пример уплатнице

Образац за молбу 

Образац за пријаву наконкурс Студентског парламента

Упутство за техничку обраду семинарског, мастер рада и остала документација

Правилник о дисциплинској одговорности студената 

Кодекс облачења и понашања на Техничком факултету "Михајло Пупин" 

Записник Изборне комисије за избор чланова Студентског парламента