21
СЕП
2020

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕСТУДИЈЕ, У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Конкурс можете преузети са линка: 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕСТУДИЈЕ, У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

21
СЕП
2020

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Конкурс можете преузети са линка: 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

29
ЈУЛ
2020

II КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

II Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2020/2021. години можете преузети са линка:

II КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

30
АПР
2020

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ

СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

 

ТЕХНИЧКИ  ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“ 

Адреса:  Ђуре Ђаковића бб

Телефон: 023/550-515, Факс:   023/550-520

Студентска служба, телефон: 023/550-530 

Жиро рачун:  840-1271666-43

E-mail:  dekanat@tfzr.uns.ac.rs

Интернет адреса: WWW.TFZR.UNS.AC.RS

 

1. Број слободних места за упис студената

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

На основне академске студије се може уписати укупно 385 студената, и то:

 

-    244 студената чије се образовање финансира из буџета и

-    141 самофинансирајућих студената

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за

држављане

Србије

(дин.)

Школарина за странце

(евра)

Информационе технологије

55

25

80

80.000,00

1500

Информатика и техника у образовању

10

 

5

 

15

80.000,00

1500

Менаџмент информационих технологија

14

6

20

80.000,00

1500

Информационе технологије – софтверско инжењерство

25

15

40

80.000,00

1500

Инжењерски менаџмент

40

35

75

80.000,00

1500

Машинско инжењерство

30

10

40

80.000,00

1500

Одевно инжењерство

25

15

40

80.000,00

1500

Инжењерство  заштите  животне  средине (заједнички ст. прог. са ФТН)

25

10

35

80.000,00

1500

Индустријско инжењерство у експлотацији нафте и гаса

20

20

40

80.000,00

1500

УКУПНО:

244

141

385

 

 

 

Број студената који се уписује у прву годину основних академских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине по афирмативним мерама може бити максимално 1% од одобрене буџетске квоте и он се додаје на број који је већ одобрен факултетима:

-  за упис студената са инвалидитетом – 2 буџетска места,

-  за упис студената Ромске националне мањине – 2 буџетска места,

-  за упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству – 1 буџетскo местo. 

 

 

 1. 2.  Услови конкурисања:

 

У прву годину основних студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

 

 1. 3.  Полагање пријемног испита:

 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.

Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом. Кандидат има право да се пријави на највише 2 (два) студијска програма. На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1), и секундарну жељу под (2). Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе. Строго је забрањено предавање више пријавних листова.

 

Пријемни испит за кандидате на свим студијским програмима полаже се из МАТЕМАТИКЕ по програму средње машинске, средње грађавинске, средње електротехничке или саобраћајне школе, осим кандидата који конкуришу за следеће студијске програме:

❖  ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ, могу полагати пријемни испит из једног од четири наведена предмета: МАТЕМАТИКЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА И МЕНАЏМЕНТА, МАРКЕТИНГА или ПРЕДУЗЕТНИШТВА.

❖  ОДЕВНО  ИНЖЕЊЕРСТВО, могу полагати пријемни испит из једног од три наведена предмета: МАТЕМАТИКЕ, ТЕКСТИЛНИХ ВЛАКАНА или ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ.

❖  МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  могу полагати пријемни испит из једног од три наведена предмета: МАТЕМАТИКА, ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА, ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

❖  МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА, Информатика и техника у образовању могу полагати пријемни испит из једног од два наведена предмета: МАТЕМАТИКЕ или РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА.

❖  ИНЖЕЊЕРСТВО  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  обавезно полажу пријемни  испит  из два дела: 1. део - МАТЕМАТИКА, 2. део - ПРОВЕРА СКОЛОНОСТИ ЗА СТУДИЈЕ ИНЖЕЊЕРСТВА  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. Кандидат  у оквиру неопходних  14 бодова треба остварити најмање 5 бодова по појединачном предмету.

 

Кандидати који су као ученици 3. или 4. разреда средње школе освојили 1, 2, или 3. место на државном такмичењу у чијој организацији учествује Министарство просвете или на међународном такмичењу препознатог код Министарства просвете, на основу поднете молбе и одобрене од стране стручне комисије не полажу пријемни испит из одговарајућег наставног предмета, (уколико то право није раније искориштено), те добијају маскималан број бодова на пријемном.

Припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији АП Војводине може полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева поднетог у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

 

 1. 4.  Први конкурсни рок:

-          24, 25. и 26. јун 2020. пријављивање кандидата  

-          1. Јул 2020. полагање пријемног испита 

-          2. Јул 2020. објављивање прелиминарне ранг листе

-          6. Јул 2020. објављивање коначне ранг листе 

-          8, 9. и 10. Јул 2020. упис примљених кандидата.

Други конкурсни рок:

-          1. и 2. септембар 2020. пријављивање кандидата  

-          3. септембар 2020. полагање пријемног испита 

-          4. септембар 2020. објављивање прелиминарне ранг листе

-          7. септембар 2020. објављивање коначне ранг листе 

-          14. и 15. септембар 2020. упис примљених кандидата.

 

 1. 5.  Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: На конкурс је потребно поднети следећа документа:

-       Пријаву на конкурс (може се купити у скриптарници Факултета), 

-       Оригинал или оверене фотокопије:

-       сведочанства за све разреде претходно завршене школе; 

-       диплому о положеном завршном односно матурском испиту;  - доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита. 

-       копија личне карта

 

Кандидат који је остварио право на упис подноси:

 • оригинална докумената из претходног става; 
 • комплет образаца за упис (купује се у скриптарници Факултета); 
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм; 
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа 
 • доказ о уплати 1. рате школарине за самофинансирајуће студенте.

 

По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до датума истека термина уписа. После тог рока документи неће бити сачувани.

 

 1. 6.  Новчане накнаде:

-          за полагање пријемног испита: 6000,00 динара

-          за упис:  6000,00  динара

 

 1. 7.  Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха кандидата постигнутог у средњем образовању (до 40 бодова) и успеха постигнутог на пријемном испиту у складу са мерилима Факултета  и Одлуком Владе РС (до 60 бодова). Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета са нумеричким оценама у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две децимале.

Кандидат је положио пријемни испит уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова. 

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за високошколску установу, и има више од 50 бодова.

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.

За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија, као и да ли ће бити финансиран на терет буџета или на терет самофинансирања.  Након полагања пријемног испита и рангирања свих пријављених кандидата по основној жељи, уколико преостане непопуњених места на студијским програмима, врши се распоређивање кандидата по секундарној жељи на основу појединачних молби кандидата, према броју стечених бодова. 

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија на територији Србије, што сваки кандидат потврђује давањем изјаве при упису.

Кандидати који се у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при упису.

За кандидате који су стекли услов за упис, а не упишу се у року предвиђеном конкурсом   сматраће се да су одустали од уписа и у том случају право уписа стиче следећи кандидат са коначне ранг листе. 

Примљени кандидати који су на конкурс поднели оверене фотокопије докумената, приликом уписа МОРАЈУ поднети ОРИГИНАЛ документа.

 

Уколико на неком студијском програму остане слободних места могу се уписати и лица која су на другом факултету полагала одговарајући пријемни испит и имају довољан број бодова за упис и положен пријемни испит (на пријемном испиту освојених минимално 14 бодова).  Упис таквих кандидата ће се обавити последњег дана уписног рока. Резултати пријемних испита из претходних рокова се не узимају у разматрање.

 

 1. 8.     Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

 

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану на којој је конкурисао за пријем у року од 36 сати од објављивања ранг листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. 

 

Ако рангирани кандидати до попуне броја објављеног Конкурсом, након објављивање коначне ранг листе, не изврше упис у року који је одређен за упис, уместо њих се обавештавају следећи кандидати према редоследу утврђеном по коначној ранг листи за Факултет, све док се не упише конкурсом одређени број.  

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ ВРШИ СЕ У СТРИКТНО ОДРЕЂЕНИМ ВРЕМЕНСКИМ ТЕРМИНИМА. СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ РОКОВА, ЈЕР СЕ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ УВАЖАВАТИ.

 

 1. 9.     Упис страних држављана:

Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и домаћи држављани, под условом да приложе, као додатну документацију, доказ о здравственом осигурању и знању српског језика. Уписују се у статусу самофинансирајућег студента. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билателарним споразумом универзитета није другачије одређено.

Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

 1. нострификована диплома о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању или потврда да је нострификација у току,
 2. доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
 3. да влада језиком студија, што доказује уверењем овлашћене комисије.

 

 Упис кандидата на Факултет држављана Републике Србије који су средњу школу или  део средњошколског образовања завршили у иностранству: 

 

Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству школују се у Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Кандидат сам нострификује сведочанства или диплому. 

Кандидат може да конкурише за упис на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве на конкурс. Кандидати наведени у овом ставу морају до уписа да приложе решење о признавању иностране јавне исправе, као услов за упис на студијски програм. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис у првом конкурсном року, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу у ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ по претходно обављеној нострификацији њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. 

Ови кандидати уписују се на високошколске установе на основу посебне ранг листе у оквиру квоте која се утврђује као 2 одсто броја одређеног за упис студената на терет буџета, односно броја оних који плаћају школарину.

 

Стручно упутство за спровођење уписа за прву годину студијских програма основних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2020/21 налази се на адреси: http://www.tfzr.uns.ac.rs/upis/konkurs.

 

 

 1.Број слободних места за упис студената 

 

Број слободних места за упис студената  на МАСТЕР СТУДИЈЕ

 

На факултет се може уписати укупно  179 студената, и то:

 

-    87  студената чије се образовање финансира из буџета и

-    92  самофинансирајући студент

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина за држављане

Србије (дин.)

Школарина за странце

(евра)

Информационе технологије

18

14

32

85.000,00

1500

Maшинско инжењерство

14

18

32

85.000,00

1500

Инжењерски менаџмент

14

18

32

85.000,00

1500

Oдевно инжењерство 

8

8

16

85.000,00

 

Информатика и техника у образовању

19

16

35

85.000,00

1500

Информационе

технологије у е-управи  и пословним системима 

14

18

32

85.000,00

1500

УКУПНО:

87

92

179

 

 

 

 

 1. 2.  Услови конкурисања:

 

Мастер  академске  студије може уписати  лице  са  завршеним  основним  академским студијама у обиму од 240 еспб или завршене студије у трајању од осам семестара по прописима пре Закона о високом образовању.

 

 

 

 1. 3.  Полагање пријемног испита:

Није  предвиђен.

 

4. Конкурсни рок: 

 

Први конкурсни рок:

-          термини за пријављивање:  1. – 15. октобар 2020.године

-          прелиминарна ранг листа:   16. октобар 2020. године

-          коначна ранг листа:   19. октобар 2020. године

-          упис: 20. – 22. октобар 2020.године

 

Други конкурсни рок:

-          термини за пријављивање:  23-24.  октобар 2020.године

-          прелиминарна ранг листа:   25-26. октобар 2020. године

-          коначна ранг листа:  27. октобар 2020. године

-          упис:   28 и 29. октобар 2020. године

 

 

 1. 5.  Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

На конкурс је потребно поднети следећа документа:

-       пријаву на конкурс (може се купити у скриптарници Факултета),  -   оригинал или оверена фотокопије:

-       диплома основних  академских  студија

-       уверење  о  положеним  испитима

-       копија личне карте

-       доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.

 

Кандидат који је остварио право на упис подноси:

 • оригинална докумената (диплому и уверење); 
 • комплет образаца за упис (купује се у скриптарници Факултета); 
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм; 
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената; •доказ о уплати 1. рате школарине за самофинансирајуће студенте.

 

Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом. Кандидат има право да се пријави на највише 2 (два) студијска програма. На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1), и секундарну жељу под (2). Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе.

Строго је забрањено предавање више пријавних листова.

 

 1. 6.  Новчане накнаде:

-          пријава на конкурс: 6000,00 динара

-          за упис:  6000,00 динара

 

 1. 7.  Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис утврђује  се  на  основу  критеријума: висине  просека оствареном  на  основним   академским студијама, компатибилност студијског програма на основним студијама (утврђује се број диференцијалних испита са основних студија), и дужину студирања у граничним случајевима. Услови су ближе дефинисани у Правилнику о упису студената на студијске програме и критеријума за упис на мастер студије који су усвојени на научно наставном већу Факултета и јавно доступни на сајту Факултета.

За кандидате који су стекли услов за упис, а не упишу се у року предвиђеном конкурсом   сматраће се да су одустали од уписа и у том случају право уписа стиче следећи кандидат са ранг листе. 

 

Након рангирања свих пријављених кандидата по основној жељи, уколико преостане непопуњених места на студијским програмима, врши се распоређивање кандидата по секундарној жељи, према броју стечених бодова. 

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија на територији Србије, што сваки кандидат потврђује давањем изјаве при упису.

Кандидати који се у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при упису.

Примљени кандидати који су на конкурс поднели оверене фотокопије докумената, приликом уписа морају поднети оригинал документа.

 

 1. 8.  Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

 

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану/директору високошколске установе на којој је конкурисао за пријем у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе. Декан/директор доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. 

 

Ако рангирани кандидати до попуне броја објављеног Конкурсом, након објављивање коначне ранг листе, не изврше упис у року који је одређен за упис, уместо њих се обавештавају следећи кандидати према редоследу утврђеном по коначној ранг листи за Факултет, све док се не упише конкурсом одређени број.

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ ВРШИ СЕ У СТРИКТНО ОДРЕЂЕНИМ ВРЕМЕНСКИМ ТЕРМИНИМА. СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ РОКОВА, ЈЕР СЕ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ УВАЖАВАТИ.

 

 1. 9.  Упис страних држављана:

 

Страни држављани школују се у Републици Србији под истим условима као држављани Републике Србије. Приликом уписа страних држављана, високошколска установа је дужна да води рачуна да не прекорачи укупан број студената одобрен дозволом за рад. Страни држављани сами финансирају своје школовање, а висину надокнаде за студије одређује високошколска установа. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању.

Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ:

- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;

-да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

Уколико кандидат стекне право на упис, дужан је да достави нострификовану диплому до краја уписног рока, у супротном се упис не може спровести.

 

 1. 10.       Напомена:

 

Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине, имају право да се у школској 2020/2021. години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду.

 

УПИС СТУДЕНАТА НА

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ,

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

 

 

1.Број слободних места за упис студената

 

На докторске академске студије се може уписати укупно 12 студената, и то:

 

-    5 студената чије се образовање финансира из буџета и

-    7 самофинансирајућих студената

 

 

Студијскипрограм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Инжењерски менаџмент – докторске студије

5

7

12

200.000,00

4500

УКУПНО:

5

7

12

 

 

 

2. Услови конкурисања:

 

1. Докторске академске студије може уписати лице са завршеним основним и мастер акадeмским студијама у пољу техничко - технолошких наука или у пољу друштвено - хуманистичких наука са стечених најмање 300 еспб, уз услове који су дефинисани Правилником о упису на докторске студије Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

2. Докторске академске студије може уписати лице са стеченим називом магистра наука у пољу техничко - технолошких наука или у пољу друштвено - хуманистичких наука, уз услове који су дефинисани Правилником о упису на докторске студије Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

 

 

3. Полагање пријемног испита

Није предвиђено Правилником Факултета

 

 

4. Kонкурсни рок:

 

Први конкурсни рок:

 

-    термини за пријављивање: 15-19.октобра 2020. године.

-    прелиминарнаранглиста:  20.октобра 2020.године.

-    коначнаранглиста:  23.октобра 2020.године.

-    упис: 26-27.октобар 2020.године .

 

Други конкурсни рок:

 

-          термини за пријављивање:  28-29. октобар 2020.године

-          прелиминарна ранг листа:   30.октобар 2020. године

-          коначна ранг листа:  2.новембар 2020. године

-          упис:   3-4. новембар 2020. године

 

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

На конкурс је потребно поднети следећа документа:

-   пријаву на конкурс (може се купити у скриптарници Факултета),

-   оригинал или оверене фотокопије:

диплома основних  академских и мастер/магистарских студија

уверења  о  положеним  испитима на оба нивоа студија

лична карта на увид

копија личне карте

доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.

 

Кандидат који је остварио право на упис подноси:

 • оригинална докумената из претходног става;
 • комплет образаца за упис (купује се у скриптарници Факултета);
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа
 • доказ о уплати 1. рате школарине за самофинансирајуће студенте.

 

6. Новчане накнаде:

-          пријава на конкурс: 10.000 динара

-          за упис:   10.000 динара

-           

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис утврђује  се на основу следећих критеријумаaпрема  Правилнику о упису на докторске академске студије на студијском програму инжењерски менаџмент – докторске студије (Правилник се може видети на сајту Факултета).

 1. Просечна оцена студирања (основне и мастер/магистарске студије)
 2. Дужина студирања
 3. Научно истраживачки рад (индекс компетентности у складу са Правилником о поступку и начину вредновања научуно истраживачких резултата, Сл. Гласник бр. 35/07)

За кандидате који су стекли услов за упис, а не упишу се у року предвиђеном конкурсом   сматраће се да су одустали од уписа и у том случају право уписа стиче следећи кандидат са ранг листе.

Примљени кандидати који су на конкурс поднели оверене фотокопије докумената, приликом уписа МОРАЈУ  поднети ОРИГИНАЛ документа.

 

Кандидати који су започели или завршили докоторке студије на другој високошколској установи имају прво на упис на студијски програм Инжењерски менаџмент – докторске студије на основу посебне одлуке Комисије за упис према усклађености два програма те се доноси одлука о томе на коју годину студија се кандидат уписује.

 

 

 1. 8.           Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

 

Приговор се може поднети најкасније у року од 36 сати, од објављивања  прелиминарне ранг листе, лично на Техничком факултету «Михајло Пупин» у Зрењанину. Приговор се подноси Комисији за упис  студија, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. Скреће се пажња кандидатима да се строго придржавају наведених рокова, јер се неблаговремено поднети приговори НЕЋЕ УВАЖИТИ.

 

 1. 9.           Упис страних држављана:

 

-          додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

1. нострификована диплома о завршеним  основним  и мастер/магистарским академским  студијама,

2. доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,

3. да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.

 

Нострификована диплома мора се предати при упису, иначе се упис не може спровести.

 

10. Напомена:

 

-     контакт телефони за добијање информација

Деканат: 023/550-515    

Студентскаслужба  :  023/550-530

 

 

 

 

 

Упис 2019

03
ОКТ
2019

Рангирање студената за упис на више године студија (НИГ и Софтверско)

 

Рангирање студената за упис на више године студија (НИГ и Софтверско) можете преузети са линка: Буџетски студенти са 20 посто Софтверско и НИГ

21
ЈАН
2019

Упис на прву годину студија

 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Упис на први степен студија које организује Факултет врши се у складу са општим актима Универзитета и Факултета, студијским програмом, условима дефинисаним конкурсом за упис на одговарајући студијски програм и у складу са правилима уписа у текућој школској години.

Упис кандидата на основне студије реализује се у два уписна рока: први - јунски и други – септембарски рок уколико у јунском року на студијски програм није уписан број студената који је утврђен у складу са конкурсом. Други – септембарски рок може се поред објављених, спровести и у додатним терминима (продужени уписни рок) које факултет јавно објављује у складу са одлуком наставно-научног већа факултета, а на основу одобрења Универзитета у Новом Саду.

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Мастер студије се могу уписати у оквиру основног конкурсног рока у октобру, као и у оквиру додатних уписних рокова, у складу са одобрењем Универзитета у Новом Саду.

18
ЈАН
2019

Упис на више године студија

 


УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА

Студенти који су стекли услов за упис у наредну годину студија, у обавези су да то учине до 10. Oктобра 2019.

Потребно за упис: - Индекс (оверен зимски и летњи семестар, за самофинансирајуће студенте исплаћена школарина за претходну школску годину у целости)

- 2 ШВ-20 - Образац можете преузети овде. http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/SV-20_Obrazac_za_2018.pdf

- Уплата трошкова уписа у износу од 6.000,00 дин. на жиро рачун

- Уплата прве рате школарине у износу од 8.000,00 дин. на жиро рачун за самофинансирајуће студенте.

- Уколико студент има неположене испите које преноси у следећу годину, у обавези је да изврши уплату на жиро рачун (по важећем ценовнику је цена 1 бода 500,00 динара)

- Сви студенти су у обавези да предају Изјаве о изборним предметима за наредну годину студија, најкасније приликом уписа. Изјаве су доступне у факултетској књижари.

 

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОДСЛУШАЛИ ЗАВРШНУ ГОДИНУ СТУДИЈА

Студенти који су одслушали завршну годину студија у обавези су да продуже статус студента до 10. Oктобра 2019.

Потребно за продужење статуса студента:

- Индекс (оверен зимски и летњи семестар, исплаћена школарина за претходну школску годину у целости)

- Молба

- Уплата трошкова уписа по важећем ценовнику:

     Први пут 6.000,00 дин.

     Други пут 8.000,00 дин.

     Трећи пут 10.000,00 дин.

     Четврти и сваки наредни пут 12.000,00 дин.

Уколико студент има неположене испите које преноси у обавези је да изврши уплату за пренос бодова на жиро рачун

(по важећем ценовнику је цена 1 бода 500,00 динара)

Жиро-рачун за све уплате 840-1271666-43 и БЕЗ персоналног позива на број студента.