Elektrotehnika-i-elektronika/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета: Електротехника и електроника

30. 09. 2023.

Увод. Физичке величине и јединице СИ система. Скаларне и векторске физичке величине. Основне операције са векторима. Електростатика Кратак историјски увод. Појам наелектрисања. Кулонов закон. Електрично поље. Флукс електричног поља. Рад сила у електричном пољу. Потенцијал електричног поља, разлика потенцијала, напон. Електрични дипол. Кондензатори. Капацитет кондензатора. Везивање кондензатора. Енергија кондензатора. Временски константне електричне струје. Наелектрисане честице у електричном пољу. Кретање наелектрисане честице у електричном пољу. Кретање наелетрисане честице у течности. Кретање наелетрисане честице у гасу Наелетрисане честице у магнетном пољу Увод. Магнетна индукција. Кретање наелетрисане честице у магнетном пољу. Равна струјна контура у хомогеном магнетном пољу. Магнетно поље електричне струје у вакууму. Међусобно дејство два праволинијска паралелна проводника са струјом. Магнетни флукс.Електромагнетна индукција Увод. Фарадајев закон индукције. Индукована ЕМС. Самоиндукција. Међусобна индукција. Временски променљиве електричне струје. Редна РЛЦ веза Параметри наизменичне струје. Фаза, почетна фаза и фазна разлика наизменичних величина. Сабирање и одузимање простопериодичних величина. Представљање наизменичних величина помоћу фазора. Представљање наизменичних величина у комплексном облику. Отпорник у колу наизменичне струје. Калем у колу наизменичне струје. Кондензатор у колу наизменичне струје. РЛЦ коло (редна веза). Напонска резонанција. Снага у пријемнику. Активна, реактивна и привидна снага. Фактор снаге и фактор реактивности. Паралелна веза елемената у колу простопериодичне струје Паралелна веза пријемника. Појам адмитансе. Еквивалентна импеданса. Поправка фактора снаге. Вишефазни системи простопериодичне струје Трофазна наизменична струја. Трофазни систем троугао. Трофазни систем звезда. Теслино обртно магнетно поље. Електричне машине.Енергијски дијаграм електричних машина и дијаграм трансформације снаге. Принцип електромеханичког претварања енергије. Трансформатори. Основни односи трансформатора. Пренос електричне енергије на даљину. Генератори наизменичне струје (алтернатори). Генератори једносмерне струје. Динамо-машине. Електрични мотори. Мотори једносмерне струје. Мотори наизменичне струје. Степен корисног дејства електричних машина.Основи електронике. Историјски развој. Слободни носиоци наелектрисања. Покретљивост слободних носилаца наелектрисања. Специфична проводљивост материајала и електрични отпор тела. Чврста тела као проводници, полупроводници и изолатори. Потенцијална баријера и излазни рад. Термоелектронска емисија. Фотоемисија. Чисти полупроводници. Полупроводници са примесама. ПН спој. Диоде. Транзистори. Интегрисана кола. Појачавачи. Повратна спрега. А/Д конвертори. Лабораторијске вежбе

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43