Fizika-fluida/Ispitna-pitanja/1

Испитна питања

30. 09. 2023.

11.       Особине флуида. Компресибилност. Притисак. Густина.

22.       Паскалов закон. Хидраулична преса.

33.       Статика флуида. Хидростатички и аеростатички притисак. Потисак. Архимедов закон. Пливање.

44.       Површински напон. Капиларност.

55.       Кинематика флуида. Стационарно и нестационарно кретање флуида. Једначина континуитета. Струјна цев.

66.       Динамика флуида. Бернулијева једначина. Торичелијева теорема.

77.       Вискозност. Ламинарно струјање флуида. Поазејев закон. Турбулентно струјање флуида.

88.       Кретање тела кроз флуид. Стоксов закон. Магнусов ефекат. Рејнолдсов број.

99.       Молекулско кинетичка теорија гасова и гасни закони. Једначина гасног стања.

110.   Бојл Мариотов закон. Геј Лисаков закон. Шарлов закон. Добијање вакуума.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43