Fizika/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета: Физика

01. 10. 2023.

Увод. Физика, њен значај и веза са другим наукама и техником. Физичке величине и јединице СИ систем јединица. Скаларне и векторске физичке величине. Основне операције са векторима Механика материјалне тачке. Релативност кретања. Референтно тело и референтни систем. Положај тела. Материјална тачка. Кретање тела. Путања, пут и померај. Врсте кретања. Средња и тренутна брзина. Средње и тренутно убрзање. Равномерно (униформно,једнолико) праволинијско кретање. Равномерно (униформно,једнолико) убрзано праволинијско кретање. Кружно (ротационо) кретање. Угаони померај. Средња и тренутна угаона брзина. Средње и тренутно угаоно убрзање. Периферијска и угаона брзина при ротационом кретању. Равномерно (униформно, једнолико) ротационо кретање. Равномерно убрзано кружно кретање. Радијално и тангенцијално убрзање при ротационом кретању. Механика крутог тела. Транслација и ротација. Инерција. Маса. Први Њутнов закон. Инерцијални систем референције. Закон сабирања брзина. Центар масе тела. Појам силе. Силе у природи. Њутнови закони. Количина кретања (импулс). Центрипетална сила. Неинерцијални систем референције. Инерцијалне силе. Центрифугална сила. Основна релација динамике транслације. Момент силе. Момент инерције. Момент импулса (количине кретања). Основна релација динамике ротације.Механичка енергија. Механички рад. Снага. Енергија, рад и снага при ротацији тела. Закони одржања. Закон одржања масе. Закон одржања импулса. Примена закона одржања количине кретања на кретање ракете. Закон одржања енергије. Судари.Еластични централни судари. Нееласитични централни судари. Закон одржања момента импулса. Примена закона одржања момента импулса. Гравитација. Гравитациона сила. Сила Земљине теже. Тежина тела. Гравитационо поље. Гравитационо убрзање. Маса и густина Земље. Потенцијална енергија. Рад у гравитационом пољу. Слободно падање. Вертикални хитац. Коси хитац. Хоризонтални хитац. Космичке брзине. Трење. Структура чврстих тела и деформација. Структура чврстих тела.Кристална решетка. Физички типови кристалних решетки. Топлотно ширење чврстих тела. Деформација чврстих тела. Осцилације. Хармонијске осцилације. Брзина и убрзање хармонијског осцилатора. Енергија хармонијског осцилатора.Математичко клатно. Слагање осцилација истих фреквенција. Пригушене осцилације. Принудне осцилације и резонанција.Таласи Настајање и врсте таласа. Таласна дужина. Брзина таласа. Енергија и интензитет таласа. Једначина таласа. Одбијање таласа. Преламање таласа. Интерференција таласа. Дифракција таласа Поларизација таласа. Стојећи таласи. Осциловање жице. Звучни таласи. Субјективна и објективна јачина звука. Инфразвук и ултразвук. Доплеров ефект.Оптика Природа светлости. Фотометријске величине и јединице. Фотометријски закони. Одбијање и преламање светлости. Тотална рефлексија.Атомска и нуклеарна физика Закони зрачења апсолутно црног тела и хипотеза кванта Фотоелектрични ефекат. Атомски спектри.Модели атома. Боров модел атома.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43