Upravljanje-resursima/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

23. 09. 2023.

Теоријска настава
Управљање пројектима. Управљање интеграцијом пројеката; Управљање обимом пројеката; Управљање временом пројеката;
Управљање трошковима пројеката; Управљање квалитетом пројеката; Управљање ресурсима пројеката: Управљање
комуникацијама пројеката; Управљање ризиком пројеката; Управљање набавкама пројеката; Управљање заинтересованим
странама пројеката. Софтвери за управљање пројектима.
Практична настава
Методе и технике управљања пројектима. WBS. Мрежно планирање и управљање. Анализа времена, ресурса и цена. Метода
критичног пута. Временске резерве у мрежном дијаграму. Анализа времена по методи PERT. Анализа времена по методи PDM.
Примена софтвера за управљање пројектима – Microsoft Project.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43