Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/2

Немеша Инета (Доцент)

06. 09. 2023.

Емаил: ineta.nemesa@tfzr.rs

Предмети:

1. Технологија производње одеће
2. Технолошки процеси шивења одеће
4. Технолошки процеси кројења одеће
5. Израда одеће
6. Технолошки процеси дораде одеће
7. Дизајнирање процеса одевања
8. Радна студија у индустрији одеће
9. Јединствена производња модне одеће
10. Дизајн текстила

Пешић Марија (Доцент)

06. 09. 2023.

Емаил: marija.pesic@tfzr.rs

Предмети:

1.Oblikovanje i tehnologije 1
2.Oblikovanje i tehnologije 2
3.Oblikovanje i tehnologije 3
4.Racunarska konstrukcija odece
5.Tehnike oplemenjivanja tekstila
6.Konstrukcija i modelovanje odece 1
7.Ispitivanje tekstilnih proizvoda
8.Modna kolekcija

 

 Председник Организационог одобра конференције „Textile Science and Design”, Тeхнички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин.

Ивановић Катарина (Наставник страног језика)

06. 09. 2023.

Емаил:

katarina.ivanovic@tfzr.rs 

ivanovic.katarina84@gmail.com 

Предмети:

1. Енглески језик
2. Енглески језик 1
3. Енглески језик 2
4. Енглески језик 3
5. Енглески језик 4
6. Енглески језик - основни
7. Енглески језик - нижи средњи
8. Енглески језик - напредни средњи
9. Енглески језик - средњи
10. Енглески језик - стручни
11. Усмена комуникација на енглеском језику
12. Писмена комуникација на енглеском језику

Лукић Галина (Наставник страног језика)

06. 09. 2023.

Емаил: galina.lukic@tfzr.rs

Предмети:

 1. Руски језик 1
 2. Руски језик 2
 3. Руски језик 3
 4. Руски језик 4

Ђурђић Данка (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил:

danka.djurdjic@tfzr.rs
danka.joksimovic@tfzr.rs

Предмети:

1. Модна колекција
2. Дизајнирање паметне одеће
3. Јединствена производња одеће
4. Технолошки процеси кројења одеће
5. Технолошки процеси дораде одеће
6. Дизајнирање процеса одевања
7. Компјутерска конструкција одеће
8. Испитивање текстилних производа
9. Дизајнирање текстилних производа
10. Дизајнирање текстилних производа
11. Текстилни материјали

Бозоки Валентина (Сарадник у настави)

06. 09. 2023.

Емаил: valentina.bozoki@tfzr.rs

Киш Јулиа (Сарадник у настави)

06. 09. 2023.

Емаил: julia.kiss@tfzr.rs

Кабинет: 38

Јасмина Пекез (Ванредни професор - шеф Катедре)

05. 09. 2023.

Емаил: jasmina.pekez@tfzr.rs

Предмети:

1. Ефикасност енергетских постројења
2. Климатизација, грејање и хлађење
3. Машински материјали
3. Машински материјали 1
4. Технологија обраде производа
5. Термодинамика са термотехником
6. Енергетика
7. Алтернативна енергетика
8. Енергија и обновљиви извори енергије у руралним областима
9. Инжењерски материјали
10. Парни котлови
11. Процесна и гасна техника
12. Пројектовање термотехничких и процесних система

Члан Савета ТФ "Михајло Пупин", Универзитета у Новом Саду

Чланство у научном и издавачком одбору међународних конференција:

1. Industrial Engineering and Environmental Protection

2. Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis & Calorimetry (CEEC-TAC6)

Првуловић Адамовић Славица (Редовни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: slavica.prvulovic@tfzr.rs

Предмети:

1.Механичке и хидромеханичке операције и опрема
2. Отпорност материјала и конструкција
3. Процесна постројења
4. Пројектовање производних процеса
5. Технологија машиноградње
6. Транспортне машине
7. Машине и апарати
8. Процесни системи и постројења
9. Механика 1
10. Пројектовање технолошких система
11. Транспортни системи

Profesor dr Slavica Prvulovic objavila je preko 200 naucno - strucnih radova publikovanih u naucno strucnim casopisima i zbornicima  radova nacionalnog i medjunarodnog znacaja, kao i osam knjiga, 4 zbirke i dve monografije. Recezent  je radova u casopisima „European Journal of Operational Resarch” (ISSN 0377-2217“,  „Energy Sources“ (ISSN 0090-8312, Solar Energy (0038—092X), Strojniski vestnik-journal mechanical Engineering, ISSN 0039-2480, Energy and Fuels ISSN 0887-0624, Journal of Environmental Management ISSN 0301-4797,  International Journal of Energy Research ISSN(0363-907X), . (navedeni casopisi su na SCI listi)  . Recenzent je radova na medjunarodnim konferencijama i medjunarodnim casopisima: Conference ScieConf2013 (Scientific Conference 2013), GV-CONF 2013 (Global Virtual Conference 2013),   EIIC 2013 (2nd Electronic International Interdisciplinary Conference 2013),  casopis  Progress in Electromagnetic Research (PIER, PIER B,C,M, PIER Letters, casopis News in Engineering (NiE),  Slovacka.

Clan je uredjivackog odbora casopisa energetske Tehnologije, (ISSN 1451 – 9070), - Društvo za suncevu energiju »SRBIJA SOLAR«

Clan je uredjivackog odbora casopisa , Menadzment Inovacije Razvoj, (ISSN 1452-8800) - Društvo za suncevu energiju »SRBIJA SOLAR«, od 2009 g.

Clan organizacionog odbora Majske konfererencije o strategijskom menadzmentu, Tehnicki fakultet Bor, od 2005-2009.

Clan naucnog odbora International Conference - Process Technology And Environmental

Protection (PTEP 2011), Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin,  2011 -

Clan naucnog odbora, The 1st Global Virtual Conference (GV-conf 2013) , Ceška, April 8 - 12, 2013, www.gv-conference.com

Clan naucnog odbora, 1st SCIECONF – Special Session in conjunction with the SCIECONF 2013 Conference, 10. – 14. June 2013, www.scieconf.com

Clan Editorial board-a, casopis News in Engineering, Publisher: Thomson Ltd.,Zilina,Slovakia, 2013

Predsednik organizacionog odbora VIII Medjunarodne konferencije Industrijsko inzenjerstvo i zaštita zivotne sredine IIZS 2018 (President of the Organizing Committee conference «IIZS 2018»), Zrenjanin, 11 - 12th October 2018.

Profesor dr Slavica Prvulovic je od 2011. godine clan recenzentske komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova.

Љиљана Радовановић (Редовни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: ljiljana.radovanovic@tfzr.rs

Предмети:

 1. Експ. и одржавање машине и опреме за производњу ниг
  2. Механика флуида
  3. Менаџмент одржавања
  4. Поузданост машина
  5. Хидраулика и пнеуматика
  6. Хидропнеуматски системи
  7. Компјутерски интегрисано одржавање
  8. Одржавање енергетских постројења
  9. Припрема производње
  10. Техничка дијагностика
  11. Технологија одржавања
  12. Технологије монтаже
  13. Трибологија и подмазивање
  14. Стручна пракса
  15. Стручна пракса 1
  16. Стручна пракса 2

Члан уређивачког одбора међународног часописа

 1. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and  Environmental Effects, ISSN 1556-7036, од јануара 2010 do 2018
 2. Energy Sources, Part B:  Economics, Planning, and Policy, ISSN 1556-72

Шиник Владимир (Ванредни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: vladimir.sinik@tfzr.rs

Предмети:

1. Аутоматика и роботика
2. Одрживи развој
3. Индустријска аутоматика
4. Аутоматско управљање
5. Моделовање и симулација
6. Моделовање и симулације у инжењерству заштите животне средине
7. Теорија система
8. Заштита од буке и вибрација
9. Мерне технологије
10. Мерна и регулациона техника
11. Инструментације
12.Електротехника, околина и заштита
13. Инжењерски кориснички програми

Члан студијског комитета CIGRE, Б4, HDDC, Енергетска електроника

Јокић Снежана (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: snezana.jokic@tfzr.rs

Предмети:

1. Методика наставе технике
2. Методичка пракса 1
3. Материјали
4. Моделарство
5. Организација рада школе
6. Методика тех. и информатичког образовања
7. Методичка пракса
8. Пословна администрација
9. Увод у технику
10. Методика наставе технике и технологије
11. Методика наставе информатике
12. Увод у техничке системе

Председник организационог одбора међународне конференције ITRO 2021

Ђурђев Мића (Доцент)

06. 09. 2023.

Емаил: mica.djurdjev@tfzr.rs

Предмети:

1. Машински материјали 1
2. Технологије монтаже
3. Инжењерски материјали
4. Конструисање машина
5. Механика и механизми
6. Основи машинских конструкција
7. Индустријска аутоматика
8. Интелигентни обрадни процеси
9. Механика 1

Јасна Толмач (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: jasna.tolmac@tfzr.rs

Предмети:

1. Механичке и хидромеханичке операције и опрема (МАС)
2. Отпорност материјала и конструкција
3. Процесна постројења 
4. Пројектовање производних процеса 
5. Транспортне машине 
6. Машине и апарати 
7. Машински елементи 
8. Пројектовање технолошких система 
9. Процесни системи и постројења

Ђорђевић Лука (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил: luka.djordjevic@tfzr.rs

Предмети:

1. Термодинамика са термотехником

2. Парни котлови

3. Алтернативна енергетика

4. Климатизација, грејање и хлађење

5. Машинско инжењерство у пракси

6. Енергетика

7. Техничко цртање са компјутерском графиком

8. Графичко моделирање

9. Ефикасност енергетских постројења

10. Машинско пројектовање CAD/CAM

11. Термодинамика 1

12. Рачунарско пројектовање

 

У зимском семестру консултације се реализују понедељком од 10.00 - 11.00 и четвртком од 12.00 - 13.00. Консултације се заказују путем емаила. Долазак на консултације је обавезно договорити најкасније 24 сата пре консултација. Емаил: luka.djordjevic@tfzr.rs

Новаковић Боривој (асистент)

05. 09. 2023.

Емаил: borivoj.novakovic@tfzr.rs

Предмети:

1. Експ. и одржавање машине и опреме за прозв.ниг
2. Хидропнеуматски системи
3. Одржавање енергетских постројења
4. Процесна и гасна техника
3. Заштита од буке и вибрација вежбе
6. Менаџмент одржавања
7. Поузданост машина
8. Технологија машиноградње
9. Хидраулика и пнеуматика
10. Машински елементи
11. Техничка дијагностика
12. Технологија одржавања

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43