Metodologija-naucno-istrazivackog-rada/Ispitna-pitanja/1

Испитна питања

23. 09. 2023.

1. Појам науке и методологије

2. Теорија, проблем и предмет истраживања 

3.  Циљ и задаци истраживања              

4. Хипотезе       

5. Класификације истраживања             

6. Емпиријска истраживања    

7. Корелациона истраживања

8. Развојна истраживања          

9. Квази-експериментална истраживања          

10.  EX-POST-FACTO истраживања          

11. Експериментална истраживања     

12. Сервеј          

13. Евалуциона истраживања 

14. Компаративна истраживања            

15. Мала (микро) истраживања             

16. Фундаментална истраживања         

17. Студија случаја        

18. Акциона истраживања        

19. Основни појмови теорије узорковања        

20. Нацрти случајног узорковања         

21. Нацрти неслучајног узорковања    

22. Метода теоријске анализе 

23. Дескриптивна метода          

24. Метода моделовања            

25.Аналитичко-синтетичка метода

26. Метода апстракције и конкретизације        

27. Метода индукције и дедукције       

28. Метода црне кутије              

29.  Појмовно одређење и преглед истраживачких поступака и инструмената              

30. Метријске карактеристике инструмената истраживања     

31.  Истраживачка техника посматрања и њени инструменти

32. Истраживачка техника анализе садржаја и њени инструменти      

33. Истраживачка техника анкетирања и њени инструменти  

34. Истраживачка техника интервјуисања и њени инструменти            

35. Фокус групе              

36. Социометрија (анализа социјалних мрежа) и њени инструменти 

37. Истраживачка техника  скалирања и њени инструменти   

38. Истраживачка техника тестирања и њени инструменти     

39.Мерење, валидност и поузданост мерења

40. Нивои (скале) мерења         

41. Поузданост и валидност     

42. Методе мерења поузданости          

43. Методе мерења валидности            

44. Садржајна валидност           

45. Критеријумска валидност  

46. Конструкцијска валидност

47. Концептуализација, операционализација и мерење            

48. Грешка мерења, поузданост и валидност  

49. Прикупљање података        

50. Обрада података    

51. Припремање података        

52. Разврставање података       

53. Анализа података и закључивање 

54. Одабирање поступка анализе         

55. Статистичка анализа             

56. Провера хипотеза  

57. Извештај о резултатима истраживања        

58. Излагање научног закључка             

59. Излагање укупног извештаја            

60. Етика научно-истраживачког рада 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43