Softversko-inzenjerstvo/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

28. 12. 2023.

Теоријска настава

Типови и карактеристике софтверских производа (Парадигме архитектуре софтвера). Алати за развој софтвера. Дизајн софтверског производа (моделирање, УМЛ, Процеси објектно – оријентисаног развоја). Редизајн софтвера (Процес редизајна софтвера). Софтверски процеси (Модели софтверског процеса). Софтверски процеси и спецификација (Дефинисање софтверских захтева, технике за спецификацију захтева, типови захтева, процес дефинисања захтева). Оцена квалитета софтверских производа. Појам и компоненте CASE алата. CASE алати за развој софтвера – правци интеграције. Управљање пројектом (управљање животним циклусом софтвера). Поузданост софтвера (Модели, технике и метрике).

Практична настава

Израда софтвера – демо пример. Овладање коришћењем Објектно-оријентисане методе развоја софтвера и примена UML-a, Развој софтвера коришћењем
програмског пакета Sybase Power Designer.

a)  Израда софтвера.

b)  Овладање коришћењем Објектно-оријентисане методе развоја софтвера, примена UML-a.

c)  Развој софтвера коришћењем програмског пакета Sybase Power Designer (CASE алат) + Microsft Visual Studio .Net C# programski jezik.

Услови израде семинарског рада, тј. софтвера:

a.  Windows апликација

b.  Објектно програмирање

c.  UML дизајн (Requirements, Use Case, Class, Activity)+CDM/PDM

d.  Монолитна, двослојна или вишеслојна архитектура софтвера

е.  Документ рада

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43