Upravljanje-rizikom/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

26. 09. 2023.

Увод у управљање ризиком. Значајуправљања ризиком. Аспекти управљања ризиком. Улога и карактеристике управљања ризиком. Однос управљања ризиком и окружења менаџмента. Популарност концепта управљања ризиком. Интересовање за зправљање ризиком. Место управљања ризиком у савременојтеорији организације и менаџмента. Ризик и вероватноћа будућих догађаја. Више алтернативних решења са познатом вероватноћом појављивања. Четири основна степена неизвесности. Управљање ризиком и скуп управљачких метода и техника. Управљање ризиком у пројекту. Фактори који настају у току пројекта и њихов допринос постојању ризика у току реализације пројекта. Ризични догађаји нежељене последице. Концепт управљања ризиком пројекта. Идентификација ризика. Анализа и процена ризика. Планирање реакција (одговора) на ризик. Контрола примене реакције на ризик. Метод процене ризика. Одређивање и процена ризика колика је вероватноћа да пројекат претрпи неуспех. Практична настава Упознавање студената са примерима из праксе у области управљања ризиком.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43