Algebra/Ispitna-pitanja/1

Списак испитних питања

26. 08. 2023.

Комплексни бројеви. Алгебарски облик. Комплексни бројеви. Тригонометријски и експоненцијални облик. Комплексна раван. Приказ операција. Полиноми. Основни појмови и тврђења. Нуле полинома. Линеарни фактори полинома. Вијетове формуле. Безуов став. Хорнерова шема. Факторизација полинома. Рационалне функције. Матрице. Основни појмови, врсте, операције. Елементарне трансформације на матрицама. Еквивалентне матрице. Ранг матрице. Инверзна матрица. Детерминанта матрице. Израчунавање и особине. Системи линеарних једначина. Основни појмови. Кронекер-Капелијев став. Методе решавања система линеарних једначина. Параметарски СЛЈ. Дискусија решивости система. Вектори и основне операције. Линеарно комбиновање. Вектори у Декартовом координатном систему. Линеарна (не)зависност вектора. Скаларни, векторски и мешовити производ вектора. Једначине равни у простору. Једначине праве у простору.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43